Tájékoztató záróvizsgáról magyartanár MA-soknak

 Kedves Diákok! A szakdolgozatok elbírálásakor a TVSz hatályos rendelkezése szerint (79. § "[16]) jártunk el. A záróvizsgával, illetıleg a védéssel kapcsolatban néhány fontos és praktikus ismeret közzétételét kívánatosnak tartjuk. Ezek a következık: Nyomatékosan felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy – a TVSz útmutatásait figyelembe véve – a bírálatot sem a szaktanszéktıl, sem a Tanulmányi Osztály munkatársaitól nem kapják meg elıre, azt a bizottság ismerteti majd a védés alkalmával. Teendık: (1) A BA-dolgozatok bírálatai nem tartalmaznak írásbeli kérdéseket. A záróvizsga alkalmával a jelölttıl (a) rövid összefoglalást kérünk a választott témáról, a kidolgozás menetérıl és módszereirıl, valamint a kutatómunka eredményeirıl, illetıleg (b) a kihúzott kérdés megválaszolását (a záróvizsga-kérdések elérhetıek a honlapon). (2) Az osztatlan képzést lezáró szakdolgozat bírálata tartalmaz két kérdést is; mind a bírálatot, mind a kapcsolódó kérdéseket a védés alkalmával ismerteti a bizottság a jelölttel, akitıl (a) a szakdolgozat rövid összefoglalását kérjük (a választott témáról, a kidolgozás menetérıl és módszereirıl, valamint a kutatómunka eredményeirıl), illetıleg (b) a bíráló által (írásban) feltett kérdések megválaszolását; (c) a tanár-szakosok (nyelvészeti) szakmódszertani tételt is húznak (a 12 tétel megtalálható a tanszéki honlapon). 

Magyartanári záróvizsgakérdések