Szociológia Tanszék

Szociológia Tanszék

Bemutatkozás

Karunkon 2012 óta folyik szociológia alapszakos képzés, amelyhez 2018 szeptemberétől szociológia mesterképzés is kapcsolódik. A képzési program összeállításánál azt tartottuk szem előtt, hogy egyszerre nyújtson gyakorlatorientált, a munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható tudást és készségeket, és készítsen fel arra, hogy a hallgatók mesterképzésben folytassák tanulmányaikat.

Ezért képzésünk az alapozó társadalomismereti, szociológiaelméleti, szociológiatörténeti és szakszociológiai tárgyak oktatásán túl a módszertani és gyakorlati képzést helyezi a középpontba. Az ehhez kapcsolódó ismereteket a hallgatók kis létszámú szemináriumi keretek között, a gyakorlatokhoz kapcsolódó projektek formájában sajátíthatják el. A gyakorlatok közé tartozik az első év utáni budapesti egy hetes nyári kutatási gyakorlat és a második nyáron teljesített nyári falukutató tábor, a hozzá kapcsolódó féléves fel- és levezető szemináriumokkal, illetve a három hetes szakmai gyakorlat, amelyet valamely piac- vagy közvéleménykutató cégnél, társadalomtudományi kutatóintézetnél, társadalmi célú projekteket tervező, illetve kezelő szervezeteknél, vagy a Református Egyház intézményeinél lehet teljesíteni.

A lehetséges munkaerőpiaci és továbbtanulási kimenetek figyelembevételével 2018. szeptemberétől induló évfolyamainkon négy specializációt is bevezetünk, így hallgatóink az 5. és a 6. félévben – érdeklődésük és további terveik függvényében – Szociálpszichológia, Projektmenedzsment, Társadalmi problémák kezelése és Big data elemzés specializációk között választhatnak, és szerezhetnek ezeken a részterületeken elmélyültebb ismereteket, továbbá felkészülhetnek a karon folytatandó szociológia mesterképzésre.

Karunk oktatási és tudományos elveivel összhangban a képzés során nagy hangsúlyt helyezünk a hallgatók és oktatók közötti személyes kapcsolatra, amely lehetővé teszi a személyre szabott tehetséggondozást, valamint a hallgatói együttműködésre, a tudományos műhelyekben és a műhelymunkában rejlő többletlehetőségekre. A hallgatók beilleszkedését az első évben évfolyammentorként egy oktató, továbbá csoportmentorokként felsőbb évfolyamos hallgatók segítik.

Az oktatás színvonalát biztosítja az oktatói kör, amelynek tagjai korábban számos felsőoktatási intézményben szereztek tapasztalatot, valamint elméleti és gyakorlati munkásságuk során a magyar társadalom számos problématerületét kutatják.


Szociológia BA képzés

Képzési idő (félév): 6

Költségtérítéses képzés díja: 300.000,- Ft/félév

A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Megszerzett elméleti alapismereteik birtokában képesek felismerni a fontosabb társadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbá birtokában vannak azoknak a gyakorlati és módszertani alapismereteknek, amelyek mindezek feltárására, elemzésére és megértésére szolgálnak.

Szociológia alapszakos képzésünk az első két félévben nagy hangsúlyt helyez egyfelől az alapozó jellegű társadalomismereti, szociológiaelméleti, szociológiatörténeti ismeretek elsajátítására, másrészt az alapvető informatikai, matematikai, statisztikai és kutatásmódszertani ismeretekre. A képzés középső szakaszában a szakszociológiai tárgyak mellett – elsősorban a gyakorlatokhoz kapcsolódóan – az elmélyültebb módszertani ismeretek állnak a középpontban, míg a két utolsó félévben a szakdolgozat elkészítésén és a választott specializáció tárgyain van a hangsúly.

A szociológia alapszakon végzett hallgatók szociológus szakelőadóként a központi államigazgatásban, önkormányzatoknál, egyházi és civil szervezeteknél, valamint a nonprofit szektorban helyezkedhetnek el – társadalmi (pl. szociálpolitikai) döntés-előkészítő, tanácsadó, pályázatíró, illetve kutatói munkakörben. Magas színvonalú, gyakorlatorientált képzésünk során olyan jártasságot szereznek az empirikus kutatások terén, amellyel közvélemény-kutató, piackutató, politikai elemző, társadalomkutató, valamint statisztikai adatbázisokat kezelő cégeknél szakasszisztensként vállalhatnak munkát.

Képzésünk továbbá felkészíti hallgatóinkat a társadalomtudományi mesterszakokra való továbblépésre, ami előkészíti a későbbi tudományos kutatói-oktatói karriert.

A Szociológia alapszak mintatanterve itt megtekinthető!


A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN A 2018/2019-ES TANÉVTŐL ELINDUL A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉS. KÉPZÉSÜNKÖN A LEHETSÉGES MUNKAERŐPIACI ÉS TOVÁBBTANULÁSI KIMENETEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉT SPECIALIZÁCIÓT ALAKÍTOTTUNK KI: BIG DATA ELEMZÉS VAGY SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓN VÁRJUK A JELENTKEZŐKET.

A „big data elemzés” specializáción végzettek a „big data” rendszerek elemzése terén szerzett speciális szakértelem, továbbá megfelelő társadalomtudományi háttér és probléma-érzékenység birtokában jó eséllyel pályázhatnak minden olyan szervezethez, ahol az emberi viselkedésről kiterjedt tranzakciós adatbázisok állnak rendelkezésre. A bankok, a telekommunikációs cégek, az internetes kereskedelem, vagy az e-közigazgatás jelentős mennyiségű munkaerőt tud felszívni ezen a területen hazánkban és Európában egyaránt. Mivel a társadalmi-gazdasági tranzakciók napjainkra az elektronikus ügyfélszolgálati megoldásoknak köszönhetően egyre inkább naplózottá válnak, ezen hatalmas adatbázisok elemzése jelentős lehetőségeket tartogat a gazdaság, az államapparátus és a civil szféra szereplői számára egyaránt.
A szociológia mesterképzés „szociálpszichológia” specializációján végző hallgatók  szociálpszichológiai és szociológiai ismereteik, valamint a kvalitatív és kvantitatív módszerek gyakorlati alkalmazásának birtokában alkalmasak lesznek piackutatással foglalkozó cégeknél, szervezetek humánerőforrás-gazdálkodási részlegeinél, szervezetfejlesztéssel és tanácsadással foglalkozó cégeknél, helyi, illetve országos szintű társadalmi célú fejlesztő projekteket tervező, ellenőrző, hatásaikat elemző szervezeteknél (közigazgatási szervezetek, minisztériumok) vagy hasonló profilú civil és egyházi szervezeteknél való elhelyezkedésre. Továbbá a személyközi viszonyok és a konfliktuskezelés terén szerzett képzettségük jó alapot jelenthet ahhoz is, hogy trénerként, coachként vagy mediátorként képezzék tovább magukat.
Emellett széleskörű társadalomelméleti és módszertani ismereteik lehetővé teszik mindkét specializáción végzett hallgatóink számára, hogy tudományos területen, doktori képzésben, valamint társadalomkutatással foglalkozó intézményeknél, oktató- és kutatóhelyeken kezdjék meg a pályájukat.

A KÉPZÉS TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

Az általános elméleti (szociológiaelmélet, társadalomtörténet, szociálpszichológia) és módszertani (kvantitatív- és kvalitatív módszerek) tárgyak többségére az első két félévben kerül sor, a specializációk szerint differenciált tárgyak a második félévtől kezdődnek. A „big data elemzés” specializáción a statisztikai programozás, a többváltozós elemzések és a fejlett statisztikai módszerek vannak a középpontban, míg a „szociálpszichológia” specializáció tárgyai a személyközi kapcsolatokra, szervezet- és vezetéselméletre, mediációra, konfliktuskezelésre és az ezekhez kapcsolódó szociálpszichológiai módszerekre fókuszálnak.
A képzés meghatározó jellemzője a gyakorlatorientált felépítés: a másodiktól a negyedik félévig oktatói mentorálás mellett saját projektfeladaton dolgoznak, a harmadik félévben pedig két hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés nagy hangsúlyt fektet a prezentációs- és publikációs készségek, valamint az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére is.

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK ÉS FELVÉTELI

Mesterképzésünkre a szociológia és a társadalmi tanulmányok alapszakon végzettek mellett várjuk mindazokat, akik legalább 60 kredittel rendelkeznek a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről, vagy ugyanerről a területről legalább 20 kredittel rendelkeznek, és vállalják, hogy a hiányzó krediteket nálunk, a mesterképzéssel párhuzamosan szerzik meg.
A szóbeli felvételin való részvételhez motivációs levelet és részletes szakmai önéletrajzot kérünk.

Szociológia MA tantárgylista


Szakdolgozat értékelése és bírálata 2019/2020
Szociológia szakdolgozati konzultációk ütemezése 2019/2020
Szociológia Szakdolgozati témák 2018/2019. 2. félév
Szociológia BA levelező órarend 2019/2020
1. évf. KRE matematika szintfelmérő 2016- szeptember
1. évf. KRE matematika szintfelmérő 2016- szeptember megoldási kulcs

 

Tanszékvezető

dr. Török Emőke egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Teljes és részmunkaidős oktatók:

Dr. Balogh Eszter egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Biró Emese egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Csanády Márton főiskolai tanár, tudományos főmunkatárs Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Dupcsik Csaba egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Drjenovszky Zsófia  egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sztárayné dr. Kézdy Éva egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Tóth Gergely egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Más szakról áttanít:

Dr. Béres István - egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lovász Irén egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyintéző:
Nemes Katalin
(06 1) 483-29-37, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em., 216-os szoba

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube