A szakkollégium célja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának nappali tagozatán alap-, mester- és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató hallgatók kiemelt tehetséggondozó központja legyen. A keresztyén és különösen a protestáns értékek és szemléletmód mentén korszerűen művelt, jó szakembereket nevelünk a magyar nemzet javára. Olyan hallgatókat várunk, akik indíttatást éreznek arra, hogy bekapcsolódjanak a hazai és nemzetközi tudományos életbe, valamint a doktori fokozat megszerzésével a hazai tudományos intézetek és felsőoktatási intézmények munkájába.

Szakkollégiumunk egyaránt merít a francia „grandes écoles” és a legeredményesebb hazai példákból. Tudományos előadássorozatokat és kurzusokat, egyéni szakmai konzultációkat, önálló kutatásban témavezetést, mentori segítséget, közéleti és kulturális rendezvényeket, valamint menedzsmentismereteket, egészség-tudatosságra nevelő és életvezetési tanácsadó programokat kínál hallgatóinak.

A szakkollégium előadássorozatait és kurzusait úgy alakítjuk ki, hogy illeszkedjenek egyrészt a protestantizmus, másrészt a KRE BTK által akkreditációra benyújtott Multidiszciplináris Bölcsészettudományi Doktori Iskola kiemelt témaköreihez, tehát a nyelv, kultúra, identitás összefüggéseit vizsgáló kérdéskörökhöz. Fontos célunk az egyes műhelyek munkájának összehangolása, a vizsgált témák multi- és transzdiszciplináris megközelítése, közös kurzusok indítása. Szeretnénk, ha hallgatóink betekintést nyernének és lehetőség szerint be is kapcsolódnának a KRE BTK tudományos műhelyeiben folyó kutatásokba.

A szakkollégiumi tehetséggondozás pillérei:
1. Egyetemi curriculumon kívüli, emelt szintű képzés, melynek célja a széles körű és magas szintű szakmai ismeretek átadásán túlmenően a hazai és külföldi modern kutatási trendek bemutatása.
2. Témavezetővel egyeztetett önálló kutatás, amely lehetőség szerint az Egyetem valamely kutatóműhelyének témáihoz kapcsolódik.
3. Általános műveltségi, szaknyelvi, menedzsmentismereteket bővítő vagy akár személyiségfejlesztő és egészségmegőrző kurzusokat is kínálunk a műhelyek hallgatói számára.

A szakmai, tudományos és kutatómunka szakterületi műhelyekben folyik. Egy hallgató több műhely munkájába is bekapcsolódhat. Tervezett szakmai műhelyek:
1. Történettudományi Műhely
2. Nyelvtudományi Műhely
3. Irodalom- és Kultúratudományi Műhely
4. Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógai Műhely
5. Filozófiai és Vallástudományi Műhely
6. Társadalomtudományi Műhely
7. Pszichológiai Műhely
8. Tanárképző Műhely

A szakkollégium felelős oktatói és mentorai elsősorban a KRE BTK olyan főállású tanárai, akik aktívan részt vesznek a KRE egy-egy kutatóműhelyében, magas szintű kutatási ismeretekkel és jártassággal rendelkeznek, TDK-témavezetők, és vállalják a mentorálással járó feladatokat.

A képzés tervezett tematika szerint zajlik, ami kurzusonként hetente legalább 2 órát jelent. Az oktatás idegen nyelven is történhet. A hallgatók számára félévente két kurzus teljesítése kötelező. A szakkollégiumi hallgató kötelezettsége a szakkollégiumi foglalkozások rendszeres látogatása, a közösségi programokon való részvétel, valamint az SZMSZ-ben rögzített egyéb elvárásoknak való megfelelés. A Szakkollégium közös kurzusainak tervezett témakörei:

1. A keresztény spiritualitás és gondolkodás története
2. Közéleti és etikai kérdések
3. Egészségtudatosság
4. Családi és közösségi életre nevelés
5. Gazdálkodási és menedzsmentismeretek

A szakkollégium nevelőinek és hallgatóinak mindennapjaiban, az oktatói és kutatói munkában, a tanulásban és a társadalmi szerepvállalásban mindenkor megmutatkozik az, hogy keresztyén szellemiségű intézmény tagjai. Cselekedeteiket a nemzet és a szűkebb közösségek iránti elkötelezettség, szociális érzékenység, szolidaritás, az együttműködésre való készség vezérli, személyes és szakmai kapcsolataik a szereteten, tiszteleten és hiteles életpéldán alapulnak. Számukra a szakmai munka egyben szolgálat, ahol minden körülmények között az emberi és szakmai hitelességre törekszenek. Olyan szakembereket képez és nevel, akik munkájuk során közvetítő szerepet töltenek be az egyház és a társadalom között, ily módon elősegítve az egyház társadalmi szerepvállalását.

Alapító okirat
Képzési program
Küldetésnyilatkozat
SZMSZ 

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella Tímea
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube