Doktoranduszaink köszöntése

2020. szeptember 14-én került megrendezésre a Károli Gáspár Egyetem doktoranduszainak tanévnyitója és köszöntése. A Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes kezdeményezésére és védnöksége alatt létrejött rendezvény egyben hagyományt kívánt teremteni azzal, hogy ünnepélyes keretek között összehozza Egyetemünk Doktori Iskoláinak vezetőit és doktoranduszait. A rendezvény fő szervezője és levezető elnöke Prof. Dr. Kurucz György fejlesztési rektorhelyettes, a Doktori Iskolák közötti tudományos együttműködés elkötelezett támogatója volt. A doktoranduszokat Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes és Prof. Dr. Kurucz György fejlesztési rektorhelyettes mellett a Doktori Iskolák vezetői – Prof. Dr. Jakab Éva (ÁJDI), Prof. Dr. Hermann Róbert (TDI) és Prof. Dr. Balla Péter prorektor (HDI) – is köszöntötték, akik gyakorlati tanácsokon túl betekintést engedtek saját doktorandusz éveik alatt gyűjtött személyes élményeikbe is.

Dr. Czine Ágnes köszöntő beszédében kiemelte, hogy a doktori tanulmányok megkezdése egy szemléletváltást kíván az egyéntől. Vezérvonalként szolgál a Doktori Iskola szabályzatának, eljárásrendjének ismerete. Fontos a közösség, amely immáron a Doktori Iskola, a hallgatótársak után maga a tudományos közösség, és kiemelt figyelmet kell szentelni a tudományos kitekintésnek és a széleskörű tájékozottságnak. A doktori tanulmányok ideje alatt komplex tudást szükséges elsajátítani, ehhez minden lehetséges és az Egyetem, az oktatók által kínált segítséget igénybe lehet és kell venni. Így sajátítható el a tudás, a kutatásnál alkalmazandó tudományos módszertan, így jöhetnek létre publikációk, születhetnek konferencia-előadások, folyhat a felkészülés a tudományos megmérettetésre, a tudományos vitákra és készül el a doktori disszertáció. A legfontosabb mégis, hogy örömet leljenek a munkában, hisz a fokozatszerzés után kezdődik az igazi munka!

Dr. Czine Ágnes felhívta a doktoranduszok figyelmét, hogy minőségbiztosítási céllal kiküldésre kerül egy kérdőív, amelyet a hallgatók mielőbb igyekezzenek kitölteni. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy szeptemberben esedékes a Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlési tagválasztása, amelyben kérte a hallgatók aktív közreműködését.

Prof. Dr. Jakab Éva, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője kifejtette, hogy a doktoranduszok tanulmányaik megkezdésével egy új klubba, egy új közösségbe lépnek. A tehetség fontos adottság, amely a megszerzett tudással párosítva segíti a hallgatót célja elérésében. Az intuíció elengedhetetlen az eredeti mű vagy tanulmány megalkotásánál. Természetesen szükség van arra is, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre. Mégis a legfontosabb az elmélyült koncentráció, amelynek segítségével a részek egy teljes egésszé állnak össze. Fontos az új eredmények elérése, mégsem szabad a tiszteletet az elődök iránt szem elől téveszteni. A tudományos munka egy szellemi játék, amely egy destruktív fázissal kezdődik, majd következik az új kép darabokból történő összeállítása, kidolgozása. Az alkotás öröme, a sikeres munka pedig kiváltja az egyénben az ún. flow érzést, amely széppé teszi a tudományos munkát.
Prof. Dr. Hermann Róbert hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ne csak mélységében, hanem „széltében” is tájékozódjanak a doktoranduszok, hisz a társtudományok szemléletmódja, módszertana és eredményei hasznos adalékként szolgálhatnak ahhoz, hogy a kutató saját szűkebb tudományos területén alkosson és eredményes legyen. A doktoranduszok számára rendelkezésre álló négy év hosszú időnek tűnik, de fontos a jó időbeosztás és a fegyelem. Javasolta, hogy a három Doktori Iskola szervezzen közös konferenciákat, majd az itt elhangzott előadásokat kötetben publikálják.

Prof. Dr. Balla Péter prorektor (HDI) felhívta a doktoranduszok figyelmét az őket érintő egyetemi és doktori iskolai szabályzatok online elérhetőségére (Szervezeti és Működési Rend III. 6. sz. m. http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html ). Hangsúlyozta az Egyetem által kínált lehetőségeket a publikálásra, pl. kötetkiadás terén a L’Harmattan Kiadóval való szerződést. Tudatosította a hallgatókban, hogy a témavezetővel való, tiszteleten és kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolattartás a doktori évek alatt komoly támaszt jelent, hisz a tudományos munkán túl is számíthatnak konzulenseik támogatására. A tudás elsajátítása, az olvasás és kutatás mellett szükség van arra is, hogy az írás rutinná váljon, ezért azt javasolja a hallgatóknak, hogy minden nap írjanak, akár 500 szót. Megesik, hogy a doktoranduszok a doktori évek alatt megtorpannak, rövid időre nem látják a célt maguk előtt, esetleg megakadnak a tudományos munka megírásánál. Ilyenkor – és itt Balla prorektor úr saját témavezetőjét idézte – adott helyzetben kicsinek érezhetik magukat a doktoranduszok, de soha nem szabad feladni és nem szabad elfelejteni, hogy óriások vállán állnak.

Prof. Dr. Kurucz György összegezve utalt az elhangzottak alapján a reneszánsz gondolatra, miszerint Nulla dies sine linea – és ez a gondolat mind a rendszeres olvasásra, mind az írásgyakorlás beiktatására vonatkozzon. A doktoranduszok tanulási ciklusukat tekintve a posztgraduális szintre léptek, és itt már a tanulás, a tudás elsajátítása minden doktorandusz hallgató saját felelőssége, és komoly fegyelmet igényel. Ezen a szinten a klasszikus egyetemi rendszer értelmében képesnek kell lenni a problémafelvetésre (Problemstellung) és a választott tudományos témával történő azonosulásra. A terjedelmes szakirodalom óhatatlanul megkívánja, hogy egy rendszer mentén történjen ennek felkutatása, megismerése. A módszertan szempontjából kínálkozik a három F, vagyis a fogalom vagy fogalmak meghatározása, a források felkutatása és a feldolgozás, az összegyűjtött tudásanyag és az elsajátított ismeretek feldolgozása. Ezt követően az alkotási fázisban történik a kérdésfelvetés elhelyezése, beágyazása az adott tudományos területen rendelkezésre álló, a tudóstársak által összegyűjtött tudásanyagba (Stand des Problems), majd a kifejtés (Erörterung) következik és a konklúzióval zárul a disszertáció. Hangsúlyozta a témaválasztás fontosságát, hisz a téma iránti elkötelezettség hosszú ideig, rendszerint a doktori éveken túl is elkíséri a doktoranduszt.

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube