Kari kutatások

Állam- és Jogtudományi Kar

Alkotmánybíráskodás és bírói jogalkalmazás Kutatóműhely
A Kutatóműhely a bírói jellegű jogalkalmazó szervek tevékenységével, és különösen e tevékenységfajták egymásra gyakorolt hatásával, az alkotmánybíráskodás és a rendes bíráskodás kapcsolatával foglalkozik. Célja, hogy elemezze az alkotmánybíráskodást, mint speciális jogalkalmazó tevékenységet jogelméleti, alkotmánytani és alkotmányjogi szempontból, valamint a bírói jogszolgáltató és jogfejlesztő tevékenységet, mind a jogelmélet, mind az egyes tételes jogtudományok (büntető anyagi és eljárásjog, polgári anyagi és eljárásjog, közigazgatási jog stb. tudománya) szempontjából. Az elvi jellegű kutatási irány mellett a Kutatóműhely határozott célja kifejezetten a magyar alkotmánybíráskodás és a magyar bírói jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kutatása.
 
Bonhoeffer Kutatóműhely
A Kutatóműhely a Szemere Bertalan Kutatóközpont részeként működik. A Kutatóműhely feladata a jog-erkölcs-vallás normarendjeivel kapcsolatos tudományok valamennyi területére kiterjedően kutatásokat végezni. A kutatóműhely kiemelt célja a keresztyén, ezen belül a reformtus értékek képviselete. A Kutatóműhely részt vesz a feladatkörébe tartozó kutatási projektekben és a profilba vágó pályázatokon.
A Kutatóműhely segíti azon hallgatókat, akik a kutatásokkal kapcsolatos tantárgyakkal összefüggésben további kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon szeretnék bővíteni.
A Kutatóműhely alapító vezetője: Dr. habil. Birher Nándor.

Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely
A Kutatóműhely feladata a bűnügyi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedően, a büntető anyagi jogi, büntető eljárási-jogi, büntetés-végrehajtási jogi, kriminológiai és kriminalisztikai tárgyú tudományos kutatások folytatása, különös tekintettel Magyarország Alaptörvényének és a vonatkozó sarkalatos törvények büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatásának vizsgálatára. A Kutatóműhely elősegíti a kutatók tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredmények szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő eljuttatásához, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését. A Kutatóműhely ápolja névadójának szakmai emlékét és munkásságának eredményeit is.

Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye

Dósa Elek Jogelméleti - és Jogtörténeti Kutatóműhely
A Dósa Elek Jogelméleti, Jogtörténeti és Egyháztörténeti Kutatóműhely elősegíti a tagok tudományos munkáját, biztosítja a hallgatók bekapcsolódását a tudományos tevékenységbe, segíti a TDK-tevékenységet, a tehetséggondozást, keretet teremt a kutatási eredményeknek a szélesebb szakmai nyilvánossághoz történő közvetítéséhez, segíti a vonatkozó publikációk közzétételét, konferenciák szervezését.
A Kutatóműhely vezetője: Dr.habil. Birher Nándor tanszékvezető, egyetemi docens

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely

Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi Kutatóműhely

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely

Munkajogi és Szociális Jogi Kutatóműhely
A Kutatóműhely feladata a munkajogi és szociális jogi tudományok rendszerén belül, annak valamennyi területére kiterjedő kutatások folytatása. Azon hallgatók segítése, akik a Tanszéken oktatott tárgyakkal összefüggésben kutatási munkát kívánnak végezni, vagy ismereteiket egyéb módon akarják bővíteni. Így a kutatóműhely keretében lehetőség van tudományos kutatás végzésére, versenyekre való felkészülésre, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek végzésére (pályázatok elkészítése, elnyert pályázatok keretében való munka stb.) A Kutatóműhely vezetője: Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető, egyetemi tanár

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 

Hittudományi Kar

Szociális és Egészségtudományi Kar

Tanítóképző Főiskolai Kar

Következő események
Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube